Personvernerklæring 

Behandling av personopplysninger i:

GrimstadAdvokatenene v/advokat Marius Staurset, org.nr. 921 091 346 MVA

 

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss pr. telefon, mail, fax eller ordinær postgang, vil behandlingsansvarlig i selskapet behandle personopplysninger om deg.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er GrismtadAdvokatene v/Marius Staurset, org.nr. 921 091 346. Kontaktinformasjonen til GrimstadAdvokatene er:

 

Adresse: Storgaten 9, 4876 Grimstad
E-post: staurset@gadv.no
Telefon: 99 44 11 36
Organisasjonsnr.: 921 091 346

 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte advokat Marius Staurset på e-post og telefon som nevnt overfor.

 

  1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi samler inn personopplysninger for å besvare henvendelser som kommer inn til oss og kunne bistå deg juridisk i de saker det inngås avtale med oss om slik bistand.

Personopplysninger som behandles er navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen og/eller forsvarlig utføring av oppdraget, herunder identitetskontroll, inngåelse av oppdragsbekreftelse og kontakt med både private og offentlige aktører som vedrører oppdraget.

Behandling av personopplysningene dine vil omfatte telefonsamtaler, mail, brev o.l. for å fremme dine interesser i saken. Bare personopplysninger som anses for å ha en nær og naturlig sammenheng med saken din og som er egnet til å oppnå formålet vil innhentes og behandles med ditt samtykke.
Grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er foruten ditt samtykke også Personvernforordningen (GDPR) artikkel 6, pkt. b, c eller d.

Pkt. b omhandler personopplysninger i sammenheng med alle gyldige avaler, hvor behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen. Typetilfellet er betalings – og kontaktopplysninger i forbindelse med gjennomføring av kjøpsavtale, men også personopplysninger for utfylling av skjøte o.l. dokumenter for tinglysing og/eller registrering av det offentlige, eller øvrige dokumenter som kreves av avtaleparten.

Pkt. c omhandler personopplysninger som det er nødvendig å behandle for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige, mens pkt. d gjelder der behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes (klientens) eller en annen fysisk persons vitale interesser. Sistnevnte alternativ bygger på nødrettslige prinsipper, eks. helseopplysninger.

Se Personvernforordningen her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/*#*. Du oppfordres til å sette deg inn i denne før ditt samtykke gis.

 

  1. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Vær oppmerksom på at bruk av mail kan ha svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger til oss på mail.

All behandling av dine personopplysninger foretas av oss ved innehaver advokat Marius Staurset. Det er ikke inngått databehandleravtaler med eksterne aktører. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

  1. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Lagringstid vil i de fleste saker være inntil 10 år, som følge av retningslinjer og praksis i advokatbransjen for oppbevaring av klientinformasjon. De personopplysninger hvis behandlingsformål er oppnådd vil imidlertid slettes så langt det er forenlig med vår arkiveringsplikt og nødvendigheten av oppbevaring av personopplysninger i den hensikt å kunne dokumentere sakens art og innhold ved eventuelle erstatningskrav knyttet til vårt arbeid med den.

De personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, men sml. forrige avsnitt.

 

  1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende brev eller mail til oss på den kontaktinformasjon som fremgår av første side. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende mail til staurset@gadv.no.

 

  1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

  1. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

  1. Klientens samtykke

Klienten bekrefter å ha lest og akseptert denne personvernerklæringen, som også er et vedlegg til oppdragsbekreftelsen.

 

Sist endret 20.05.19