Priser vilkår

I en større tvist kan det være kostbart å la seg bistå av en advokat. Vi er derfor opptatt av at arbeidet gjøres effektivt og målrettet, og at det vektes mellom formål og midler i utføringen av oppdraget.

 

Innen et oppdrag påbegynner, vil det mellom advokaten og klienten gjøres rede for vilkårene som ligger til grunn for oppdraget, herunder pris og betaling. Advokatens arbeidsinnsats bør tilpasses klientens ressurser og ønsker. Dette må avklares innledningsvis.

Sammen med klienten vil det så etableres en strategisk fremdriftsplan og målsetting.

Priser

Standard salærsats i privat sak:
fra kr 1.200,- per time (kr 1.500,- inkl.mva)

 

I saker med næringsdrivende klienter er alminnelig salærsats:
kr 1.500,- per time (kr 1.875,- inkl.mva).

Prisene kan avvike fra dette i de konkrete saker og vil da følge av oppdragsbekreftelsen som regulerer vilkår for oppdraget og som klienten må samtykke til ved sin underskrift.

Gratis konsultasjon

Hver konsultasjon varer inntil 20 minutter, men med mulighet for individuell tilpasning. Dette må avtales på forhånd.

 

Ta kontakt og be om en gratis konsultasjon og finn dine videre muligheter. 

Fri
rettshjelp

Fritt rettsråd kan gis av Fylkesmannen i utvalgte saker. Se Lov om fri rettshjelp av 1980.

 

Bistanden ytes ved at advokaten får dekket sitt salær for et visst antall timer (3-14 timer) etter nærmere fastsatte satser i loven.
I noen typer saker tilhører det en mindre egenandel som må dekkes av klienten.

 

Fritt rettsråd er ment å være tilstrekkelig til at advokaten får klarert om forholdet kan avsluttes, eller om saken må videre til forliksrådet eller domstolene. Man kan da søke om fri sakførsel.

 

I prioriterte saker der det i tillegg behovprøves om klientens inntekts- og formuesforhold , er det en maksimal grense for inntekt på kr 350 000,- brutto årsinntekt (kr 540.000,- for husstand) og under kr 100.000,- i formue (formue i relasjon til egen bolig medregnes ikke). Beløpene gjelder for 2023.

 

Advokaten vil erfaringsvis raskt konstatere om du har rett på fri rettshjelp i din sak.

 

Se Fylkesmannens hjemmesider og Lov om fri rettshjelp for mer info.

Rettshjelpsdekning
forsikring

De fleste eiendoms- eller innboforsikringer dekker mesteparten av utgiftene til advokat i eiendoms- og utleietvister o.l.

 

Det tilhører som regel en egenandel ved dette. Normalt sett dekker klient 20% av kostnader som overskyter kr. 4.000 inkl. mva. inntil kr. 100.000. Dette kan vi hjelpe deg med å avklare.