Familierett

Familieretten omhandler reglene om inngåelse (ektevigsel) og oppløsning (separasjon og skilsmisse) av ekteskap. Den omhandler videre reglene om ektefellenes formuesforhold under ekteskapet herunder ektefellenes gjensidige underholdsplikt, inngåelse av ektepakter, og hvordan formuen skal deles ved ekteskapets oppløsning.

Barneretten er en del av familieretten. Barneretten har regler om forholdet mellom foreldre og barn, bl.a. om farskapet, foreldreansvaret, vergemål m.m.

Juridisk bistand familierett - GrimstadAdvokatene

Svært mange tvister i familieretten handler om barnefordeling etter foreldrenes samlivsbrudd. Ofte oppstår det uenighet om hvor barn skal bo fast, og hvor mye samvær som skal utøves med den av foreldrene som ikke har den faste omsorgsbasen. Dette er en prosess som skal avgjøres etter det som anses å være til barnets beste. Foreldrenesegne behov kan måtte vike for dette prinsippet.

De norske domstolene er godt vant til å bli engasjert i slike spørsmål og det er min erfaring at det stort sett kommer riktige avgjørelser gjennom de rettslige prosesser. Mye av dette skyldes at domstolene er pålagt å ha en innledende prosess med saksforberedende rettsmøter, der mekling, og forskjellige behov og utfordringer blir drøftet med dommeren som moderator og “isbryter”. Ofte blir det oppnevnt en sakkyndig som vil gjøre seg kjent med barnets situasjon. Ved det andre saksforberedende rettsmøtet vil ofte den sakkyndige ha dannet seg en refleksjon om hvordan partene bør innrette seg. Denne vurderingen er som regel sterkt førende dersom retten må avgjøre tvisten, og partene får med dette et insentiv til å finne en forent løsning fremfor å la retten avgjøre dette.

Barnlovas normalordning for samvær er hver annen helg, og en ettermiddag/overnatting en ukedag den påfølgende uken. Det blir etter min erfaring ikke avsagt dommer som sier at foreldrene skal ha 50/50 %. Når foreldrene ikke kan samarbeide og bli enige, anses det best at barna får ett fast bosted hvor de tilbringer hverdagslivet. Dette gjør at barna ikke må “bo i koffert”.

Saker om barnefordeling og opphør av samboerskap eller skillsmisse blir ofte innvilget fritt rettsråd og fri sakførsel når de økonomiske vilkårene er til stede. Se “Priser og vilkår”.